Home > Plannen

Plannen

Woonomgevingsplan Hulshout

De gemeenteraad heeft in zitting van 3 september 2018 een woonomgevingsplan voor de woonkernen van Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek principieel goedgekeurd. Dit woonomgevingsplan bestaat uit een grafisch zoneringsplan en een tekstbundel met stedenbouwkundige richtlijnen. De woonkernen worden in het grafisch zoneringsplan opgedeeld in vier zones: een centrumgebied, een centrumwijk, een randwijk en een aantal woonlinten. De stedenbouwkundige richtlijnen leggen voor de ganse woonkern algemene richtlijnen op, maar ook specifieke richtlijnen per zone. Op deze manier wenst het bestuur tot een transparanter en duurzamer ruimtelijk ordeningsbeleid te komen in de woonkernen.

 

U kan het woonomgevingsplan via de volgende links downloaden:

Goedkeuring door de gemeenteraad

Stedenbouwkundige richtlijnen 

Zoneringsplan Houtvenne 

Zoneringsplan Hulshout 

Zoneringsplan Westmeerbeek 

 

Zoneringsplan totaaloverzicht 

 

College van burgemeester en schepenen
Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout

 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "La Corbeille"

AANKONDIGING
Openbaar onderzoek over het Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan LA CORBEILLE

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hulshout brengt ter kennis van de bevolking dat bij besluit van de gemeenteraad d.d. 14 november 2016 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan LA CORBEILLE voorlopig werd vastgesteld.

 

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zal van 25 november 2016 tot en met 23 januari 2017 voor het publiek ter inzage liggen op het gemeentehuis van Hulshout (Dienst Ruimtelijke Ordening), Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te 2235 Hulshout, en dit alle werkdagen van 09.00u tot 12.00u, alsook elke maandag avond van 18.00u tot 20.00u en elke woensdag namiddag van 13.00u tot 16.00u. Het ruimtelijk uitvoeringsplan kan ook op de website van de gemeente worden geraadpleegd.

 

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen bij betreffend plan worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek (23 januari 2017) per beveiligde zending toegestuurd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, op volgend adres:
Gemeentebestuur Hulshout - GECORO
Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te 2235 Hulshout

 

 

 

 

 

Ankerplaats

n 2013 is een gebied, dat ligt in Hulshout, Westerlo, Herselt, Laakdal en Geel, benoemd tot ankerplaats. Ankerplaatsen zijn landschappen die van algemeen belang zijn vanwege hun natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele en/of ruimtelijk-structurerende waarde.

Op 3 juli 2013 ondertekende minister van Erfgoed Geert Bourgeois de voorlopige aanduiding van de ankerplaats: ‘Grote Nete van Zammel tot Zoerle, Beeltjens en de depressie van Goor-Asbroek'. Dit ministerieel besluit moet, zoals beschreven in het decreet Landschapszorg, ter advies worden voorgelegd aan de vijf gemeenten waarin de ankerplaats is gelegen. Zij kunnen advies uitbrengen aan de Vlaamse Overheid over het besluit.

Het gemeentebestuur van Hulshout heeft besloten dat ieder betrokkene tot uiterlijk 20 september 2013 schriftelijk een reactie mag bezorgen op het besluit. Deze mag u binnenbrengen in het gemeentehuis, per post sturen naar het gemeentebestuur van Hulshout, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout of per e-mail sturen naar ruimtelijkeordening@hulshout.be.

 

Gewestplan

Vroeger maakte de Vlaamse overheid gewestplannen. Gewestplanwijzigingen worden echter niet meer doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is immers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gewestplannen blijven wel gelden op de plaatsen waar  ze (nog) niet vervangen zijn door deze nieuwe plannen. 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Tuinbouwgerelateerde bedrijven"

 

Bijhorende bestanden 

 1. 1. Toelichtingsnota
 2. 2. Stedenbouwkundige voorschriften
 3. 3. Plan juridische en feitelijke toestand
 4. 4. Verordenend grafisch plan

Structuurplan

plan

Een structuurplan of ruimtelijk structuurplan is een plan dat globaal de verwachte en gewenste ruimtelijke ontwikkelingen weergeeft voor een gemeente of voor delen van een gemeente. Een structuurplan kan op verschillende niveaus voorkomen: zo gelden voor onze gemeente het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Provinciaal Structuurplan Antwerpen en ook het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Tijdens de gemeenteraad op 29 januari 2007 keurde de gemeenteraad het structuurplan goed.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het structuurplan werden 151 bezwaren geuit. Deze bezwaren werden allemaal behandeld door de gecoro. In de gemeenteraadszitting van 18 december 2006 bracht de gecoro advies uit bij de gemeenteraad. Naar aanleiding van dit advies bracht de gemeenteraad enkele kleine aanpassingen aan in het structuurplan en keurde ze het plan in zitting van 29 januari 2007 goed.

Op 19 april 2007 werd het structuurplan goedgekeurd door de Bestendige Deputatie.

Geïnteresseerden kunnen de gemeenteraadsbeslissingen van 18 december 2006 en 29 januari 2007 hier raadplegen: (De links zijn telkens PDF-bestanden die in een nieuw venster geopend worden).

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sportpark 'Joris Verhaegen'

 

Bijhorende bestanden

 1. 1. voorblad RUP
 2. 2. voorblad toelichtingsnota
 3. 3. toelichtingsnota
 4. 4. voorblad bijlagen toelichtingsnota
 5. 5. kaart 01 - situering
 6. 6. kaart 02 - ruimtelijke situering op macro - niveau
 7. 7. kaart 03 - ruimtelijke situering op meso - niveau
 8. 8. kaart 04 - deelruimten
 9. 9. kaart 05 - gewenste ruimtelijke structuur
 10. 10. kaart 06 - gewenste ruimtelijk - natuurlijke structuur
 11. 11. kaart 07 - visie deelruimte Hulshout - Eindeken
 12. 12. kaart 08 - kwetsbare gebieden Heist-op-den-Berg
 13. 13. kaart 09 - gewestplan
 14. 14. kaart 10 - overstromingsgebieden - infiltratiegevoelige
 15. 15. kaart 11 - biologische waarderingskaart
 16. 16. kaart 12 - geplande fiets- & wandelroute Heist-op-den-Berg
 17. 17. bijlage 1-  masterplan dd 27 februari 2009
 18. 18. bijlage 2 -  verzoek tot raadpleging dd februari 2009
 19. 19. bijlage 2 -  schetsontwerp bij verzoek tot raadpleging
 20. 20. bijlage 3 - adviezen van de betrokken instanties
 21. 21. bijlage 4 - beslissing dienst MER dd 24 april 2009
 22. 22. bijlage 5 - verslag plenaire vergadering
 23. 23. rekenvoorbeeld 1 - parkeren
 24. 24. rekenvoorbeeld 2 - watertoets
 25. 25. rekenvoorbeeld 3 - aandeel verhard onverhard
 26. 26. voorblad fotoreeks
 27. 27. fotoreeks
 28. 28. voorblad voorschriften
 29. 29. stedenbouwkundige voorschriften
 30. 30. voorblad planbaten
 31. 31. tabel planbaten
 32. A. plan feitelijke toestand
 33. B. plan juridische toestand
 34. C. verordenend grafisch plan
 35. D. plan planbaten 

Bijzonder plan van aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening. Een BPA heeft meestal betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied, wat betekent dat er op het grondgebied van een gemeente meerdere BPA's van toepassing kunnen zijn.

Woonbeleidsplan 2011-2013

De gemeente Hulshout maakt sinds 1 november 2009, samen met 24 andere Kempense gemeenten, deel uit van het Kempens Woonplatform. Dit Kempens Woonplatform is vanuit IOK.

opgestart ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in elk van de 25 aangesloten gemeenten. De werking van het Kempens Woonplatform concentreert zich rond een aantal pijlers, onder meer het ontwikkelen van een gemeentelijke woonbeleidsvisie. In dit kader werd er gestart met de opmaak van een woonbeleidsplan.

Download het woonbeleidsplan 2011-2013

Andere plannen

Ook verkavelingsplannen, rooilijnplannen, onteigeningsplannen, ... worden door de dienst Ruimtelijke Ordening behandeld.

Interessante websites:

Sluitingsdagen

 • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout