Home > Kempen2020

Kempen2020

20% minder CO2-uitstoot realiseren door minder energie te verbruiken en sterker in te zetten op hernieuwbare energie. Dat is het engagement dat het gemeentebestuur recent is aangegaan in het kader van het Burgemeestersconvenant en Kempen2020, een intergemeentelijk streekproject dat gecoördineerd wordt door IOK. Hiervoor werd op 26 januari 2015 een energie- en klimaatactieplan goedgekeurd door de Hulshoutse gemeenteraad.

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie waarbij ze de lokale overheden uitdaagt om de Europese doelstelling te behalen om tegen 2020 20% CO2 te besparen. Meer dan 100 Vlaamse gemeenten en ongeveer 5.500 Europese gemeente hebben het Burgemeestersconvenant ondertekend.
CO2 is het belangrijkste broeikasgas en ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen. CO2 besparen betekent dus energie besparen, wat finaal neerkomt op kosten besparen. Het burgemeestersconvenant is niet enkel gericht op het gemeentelijk patrimonium, maar op alles wat er zich binnen de grenzen van de gemeente afspeelt. Dus niet enkel het gemeentebestuur zelf, maar ook haar burgers, ondernemers, enz. zullen de nodige inspanningen moeten leveren om de vooropgestelde doelstelling om 20% minder CO2 uit te stoten te behalen.

Energie- en Klimaatactieplan

Naar aanleiding van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant diende de gemeente Hulshout een gemeentelijk Energie- en klimaatactieplan op te maken en dit binnen het jaar na de ondertekening van het convenant. Het Energie- en klimaatactieplan van de gemeente Hulshout werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 januari 2015. U kan het energie- en klimaatactieplan van onze gemeente hier  terugvinden.

Naast de inventarisatie van de huidige situatie en het definiëren van de uitdagingen voor de gemeente, bestaat het grootste deel van dit plan uit een overzicht van acties die het gemeentebestuur in samenwerking met andere actoren wil uitvoeren. Elk van deze individuele acties draagt bij tot het behalen van de overkoepelende doelstelling om 20% CO2 te besparen tegen 2020.

Nulmeting

Om doelstellingen voor CO2-reductie te kunnen formuleren en de effecten van het klimaatbeleid te kunnen opvolgen, is inzicht nodig in de grootte en bronnen van de huidige CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente. Daarvoor is een gemeentelijke emissie-inventaris opgemaakt. De emissie-inventaris geeft voor elke sector zijn aandeel in de totale CO2-uitstoot weer. Het gehanteerde referentiejaar is 2011. De inventaris werd uitgevoerd met behulp van de generieke tool die VITO ontwikkelde in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, aangevuld met gemeentespecifieke data.

Uit de emissie-inventaris blijkt dat in het jaar 2011 36.006 ton aan CO2-equivalenten werd uitgestoten. In deze nulmeting wordt geen rekening gehouden met de uitstoot op autosnelwegen. Ook de emissies van de veeteelt zijn niet mee opgenomen.

co2De woningen zijn verantwoordelijk voor 50,42% van de gemeentelijke CO2-uitstoot. 20,09% van de CO2-uitstoot is toe te schrijven aan industrie. Particulier en commercieel vervoer nemen 11,40% voor hun rekening. Van de totale uitstoot van het wegverkeer is het openbaar vervoer voor 0,84% verantwoordelijk. 10,43% van de CO2-uitstoot is toe te schrijven aan de tertiaire sector (kantoren, handelszaken, horeca, zorgsector...). Openbare verlichting en de werking van de gemeentelijke diensten vertegenwoordigen 2,78%.

In vergelijking met een gemiddelde Kempische gemeente is het aandeel huishoudens in Hulshout groter. De aandelen particulier en commercieel vervoer, landbouw en industrie zijn kleiner dan de gemiddelde Kempische gemeente.

co2kempen

Meer info

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout