Home > Aanvragen

Aanvragen

Vergunning voor de (her-)inrichting van een (infiltreerbare) wegberm en/of een tussenberm (of aanleg of verbreding oprit)

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2013 een gemeentelijk reglement goedgekeurd tot het behoud van de groenbeplanting, de inrichting van een wegberm, de aanleg van een oprit,....
Bijzondere regels zijn er ook voorzien voor de stroken tussen de straat/weggoot en een voetpad/fietspad (=tussenberm) of de resterende strook tussen fiets-/voetpad en de rooilijn (=restberm).

Het is voor elke inwoner vrij om de bermen te onderhouden met als doel de berm in stand te houden, de beplanting te onderhouden,... zonder evenwel wijzigingen aan te brengen, beplanting te verwijderen,...

Voor het wijzigen van het openbaar domein (aanleg oprit, aanpassing beplanting, wijziging van de tussenbermen, ...) is steeds een voorafgaandelijke vergunning noodzakelijk.
Alle werken op openbaar domein zijn verboden indien je niet beschikt over een vergunning. De vergunning kan, binnen de voorwaarden door de gemeenteraad vastgesteld, worden toegekend door de dienst "Openbare werken".
Er kunnen geen werken worden aangevangen zonder dat de vergunning ter plaatse wordt bewaard en ter beschikking wordt gehouden.

Op de gemeentelijke website, aan het onthaalloket of het loket ‘Technische dienst' op het gemeentehuis kan je het betreffende aanvraagformulier bekomen.

Het ingevulde aanvraagformulier dient samen met de hieronder beschreven documenten op het gemeentehuis te worden ingediend bij de dienst ‘Openbare Werken'.
1. Plan van de bestaande toestand
Hiervoor kan je een kopie van je stedenbouwkundige vergunning gebruiken of zelf een tekening opmaken.

2. Plan van de gewenste toestand

Je tekent de toestand uit zoals je hem (nà een eventuele vergunning) wenst te bekomen. Je dient echter rekening te houden met de voorwaarden die in het reglement zijn voorzien:

  • De breedte van de verharding is beperkt tot maximaal 4 m (incl. de insluitende boordstenen). Uitzonderlijk kan (mits je de noodzaak motiveert en deze ook wordt aanvaard) deze standaardbreedte worden uitgebreid tot twee afzonderlijke verhardingen van elk maximaal 4 m of één afzonderlijke toegang van maximaal 6 meter breedte (enkel mogelijk bij perceelsbreedte van ≥ 15 m)
  • Over de resterende terreinbreedte mag normaliter geen andere verharding worden aangebracht. Deze bermstrook dient op een aangepaste wijze te worden aangelegd en onderhouden conform de mogelijkheden vastgesteld in de gemeenteraad. Bij bestaande beplanting dient deze groenvoorziening tussen de vergunde verhardingen integraal te worden behouden. In het geval geen beplanting aanwezig is, dient de tussenruimte tussen de verschillende verhardingen minimaal voorzien te worden van een natuurlijke grasmat (=berm). De grasmat kan mits het bekomen van een vergunning , tegen kostendekkende vergoeding, mogelijk worden gewijzigd in een waterdoorlatende semi-verharding of in een andere groenvoorziening.
  • De technische beschrijving van de werken en de te gebruiken materialen vind je bij de downloads terug.


3. Twee duidelijke foto's van de bestaande toestand
De foto's kunnen afgeprint bij het dossier worden gevoegd of (met duidelijke vermelding van het doel) digitaal te worden bezorgd aan luc.vanroie@hulshout.be

4. Uittreksels uit de liggingplannen van alle nutsleidingen (LS, MS, HS, Gas, Telefoon, Telenet, Water en Riolering)
Aanvragen voor het bekomen van liggingplannen van nutsleidingen zullen door de gemeente worden aangevraagd op www.klip.be. De plannen worden enkele dagen later bezorgd en bij de aanvraag gevoegd. De betreffende plannen moeten tijdens de uitvoering ter beschikking blijven op de werf. Eventuele noodzakelijke verplaatsingen aan nutsleidingen zijn steeds ten laste van de aanvrager.

5. Plaats van gewenste uitvoering.
Het uitvoeringsadres valt niet altijd samen met het adres van de aanvrager. Een duidelijke vermelding van het adres van uitvoering is dan noodzakelijk.

6. Beschrijving van de geplande werken
Naast het adres van uitvoering is een omschrijving van het geplande werk onderdeel van deze aanvraag (een aanvraagformulier met keuzemogelijkheid dient bij de aanvraag gevoegd).

Nadat een vergunning is bekomen, kunnen de werken ingepland en uitgevoerd worden indien geen andere vergunningen (o.a. stedenbouwkundige vergunning of melding, milieuvergunning, grachtoverwelving,...) noodzakelijk zijn.

Sommige werken kunnen door de aanvrager worden uitgevoerd maar de meeste mogelijkheden vallen onder de uitvoeringsopdracht van een door de gemeente aangeduid externe aannemer.
De werken worden dan uitgevoerd tegen kostendekkende vergoeding ten laste van de vergunninghouder.

Downloads

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout