Home > Project: heraanleg Grote Baan

Project: heraanleg Grote Baan

Update werken Grote Baan:

 

Fase 4

Op woensdag 13/02/2019 start aannemer DCA met de heraanleg van het Prof. Dr. Vital Celenplein.
Vanaf 13/02 is parkeren op het plein niet meer mogelijk. DCA gaat op 13/02 het plein volledig opbreken.
Parkeren kan in de nabij gelegen straten zoals o.a. Brouwerijstraat, Torenerf, Maskensstraat,... of op de parking achter de kerk.

Fase 3

Op 15 oktober 2018 startte de aannemer DCA aan de derde fase van de heraanleg van de Grote Baan. Het traject van de werken loopt van het kruispunt met de Molenstraat tot aan het Prof. Dr. Vital Celenplein. Voor deze fase is een uitvoeringstermijn van 37 werkdagen voorzien. Voor het totale project wordt er gerekend op 205 werkdagen. Het einde van de werken is voorzien midden 2019 maar door slechte weersomstandigheden of onverwachte situaties kan die timing nog opschuiven. De werken gebeuren in vier fasen. Op deze manier kunnen we de hinder zoveel mogelijk beperken en de bereikbaarheid van woningen, scholen en handelaars zo goed mogelijk houden.


Weg- en rioleringswerken Grote Baan centrum en Prof. Dr. Vital Celenplein.
Uitvoeringstermijn:
Totale uitvoeringstermijn : 205 werkdagen
Uitvoeringstermijn fase 1 (werken Grote Baan tussen kerk en Hooistraat) : 75 werkdagen
Uitgevoerd!
Uitvoeringstermijn fase 2 (werken Grote Baan tussen Molenstraat en gemeentehuis) : 37 werkdagen
Uitgevoerd!
Uitvoeringstermijn fase 3 (werken Grote Baan tussen Kerkstraat en Bertelsbroekstraat en kruispunt Kerkstraat-Booischotseweg) : 58 werkdagen
Gewerkte dagen : 35 werkdagen
Resterende uitvoeringstermijn : 22 werkdagen
Start op 15/10/2018.
Vermoedelijke einddatum : maart 2019
Uitvoeringstermijn fase 4 (werken Prof. Dr. Vital Celenplein) : 35 werkdagen
Gewerkte dagen : 0
Resterende uitvoeringstermijn : 35 werkdagen
Verwachte startdatum : 18/02/2019

Stand der werken op 16/01/2019 - uitvoeringsfase 3:
- alle riolering is uitgevoerd
- rode beton fietspad is uitgevoerd
- printbeton geplaatst (veiligheidsstrook tussen rijweg en fietspad en middengeleiders)
- Heidepaarse beton tussen fietspad en rijweg is geplaatst
- Heidepaarse beton rijweg Grote Baan is uitgevoerd
- klinkerverharding trottoirs en parkeerplaatsen in uitvoering


Planning der werken vanaf 16/01/2019 - uitvoeringsfase 3:
- vervolg aanleg klinkers trottoirs en parkeerplaatsen
- aanleg betonverharding rijweg vermoedelijk eerste week van februari
- aanleg asfalt vermoedelijk eind maart


Uitvoeringsfase 4 start op 18/02/2019.
Het kruispunt Booischotseweg-Kerkstraat-Grote Baan wordt vermoedelijk terug opengesteld begin maart 2019.

 


 

 

Fase 1: Werken op Grote Baan tussen Hooistraat en de kerk.
Fase 2: Werken op Grote Baan tussen Molenstraat en Prof. Dr. Vital Celenplein.
Fase 3: Werken op Grote Baan vanaf gemeentehuis tot de kerk en op Booischotseweg langs het plein.
Fase 4: Werken op het Prof. Dr. Vital Celenplein.

 

De Lijn:

Storing: werken centrum/Grote Baan fase 2 in Hulshout

Lijn 514

Lijn 515

 

Storing Hulshout werken Grote Baan / centrum fase 3 vanaf 15 oktober 2018 

220 

514 

515

Algemene info over het project: herinrichting Grote Baan centrum

De geplande werken omvatten de herinrichting van het centrum van Hulshout. Concreet betreft het de herinrichting van de Grote Baan tussen de Molenstraat en Hooistraat en de heraanleg van het Prof. Dr. Vital Celenplein.
Deze herinrichting omvat het aanleggen van wegverhardingen, voetpaden en een dubbelrichtingsfietspad.


Momenteel zijn er her en der verschillende verhardingen, dit wordt vervangen door eenzelfde voetpadverharding in betonstraatstenen (met okergele kleur) en een rood fietspad in beton. De bestaande wegverharding bestaat gedeeltelijk uit beton en plaatselijk uit asfalt. Dit wordt over de volledige lengte vervangen door een asfaltbeton met plaatselijk een rijweg in beton t.h.v. de bocht Kerkstraat-Booischotseweg omwille van het grote aantal vrachtwagens die langs deze route rijden.


De parkeerstroken langs het traject worden aangelegd met zwart/antracietkleurige betonstraatstenen. De lijnvormige elementen worden ter plaatse gestort in beton.
In dit project wordt ook de herinrichting van het volledige Prof. Dr. Vital Celenplein gerealiseerd. Het plein zelf wordt aangelegd met kleinschalige materialen nl. betonstraatstenen (mangaankleurig voor rijgedeelte en wandelzone en zwart/antracietkleurig voor parkeerplaatsen). Om de toekomstige verkeersas Kerkstraat-Booischotseweg in het centrum te benadrukken en de horecazaken aan de overzijde van het plein langs de noordzijde van de Grote Baan te integreren in de omgeving wordt de pleinfunctie doorgetrokken over de Grote Baan tot aan de noordzijde van de Grote Baan. De gebruikte materialen op het plein worden doorgetrokken, de rijweg wordt aangelegd met beton in dezelfde kleur als het plein. De terraszone wordt voorzien in natuursteen.
Naast de wegeniswerken zullen er ook rioleringswerken plaatsvinden. Het betreft voornamelijk de aanleg van een RWA-riool onder de rijweg. De bestaande riolering zal verder gebruikt worden als DWA-riolering.
Het uitgangspunt van dit project is om via een tweerichtingsfietspad de veiligheid van de fietsers te verbeteren en de voorrang te benadrukken. Ook wordt het voetpad met een min. breedte van 1,50m heraangelegd. De parkeerplaatsen worden ook mee heringericht over het gehele tracé. Aangezien de herinrichtingswerken vooral gericht zijn op de veiligheid van de zwakke weggebruiker, nl. verbeteren van de fiets- en voetpaden en daarnaast ook de leefbaarheid van het centrum te verhogen, zullen er na de herinrichting van het centrum minder parkeerplaatsen zijn dan in de bestaande toestand.
Het hoofddoel van het Prof. Dr. Vital Celenplein is in de bestaande toestand voornamelijk een parkeerplein. Het ontwerp van het plein houdt rekening met de verblijfsvriendelijkheid, groenvoorzieningen en zitgelegenheden voor de leefbaarheid, veiligheid fietsers d.m.v. fietspad en fietsenstallingen, alsook een terraszone in functie van handelszaken/horeca. Ook de parkeerfunctie blijft deels behouden, maar wordt beperkt. Door deze wijziging zullen het aantal parkeerplaatsen op het plein gereduceerd worden van 59 in huidige situatie naar 37 na herinrichting.
In het gedeelte tussen Molenstraat en Kerkstraat zijn in huidige toestand her en der een 9-tal parkeerplaatsen voorzien. Na de herinrichting van dit deel worden er 5 parkeerplaatsen voorzien naast de rijweg van de Grote Baan en 2 parkeerplaatsen naast de Booischotseweg.
Tussen de Kerkstraat en de Schietboompleinstraat zijn er momenteel een 65 parkeerplaatsen (grotendeels haaks op de rijweg), dit worden er 28 na de werken.
Tot slot zullen er tussen de Schietboompleinstraat en de Hooistraat 20 parkeerplaatsen voorzien worden, hier zijn er nu 21.
Wegens de herinrichtingswerken zullen er in totaal ca. 62 parkeerplaatsen minder zijn over het ganse traject, maar 3 jaar geleden werd tijdens een eerste fase van deze werken een bijkomende parking aangelegd achter de kerk en pastorij met een 65-tal parkeerplaatsen.
Door de uitvoering van de werken zal de verkeersveiligheid aanzienlijk worden verbeterd, nl.:
- beveiligen fietsers op dubbelrichtingsfietspad langs Grote Baan door conflictpunten te beperken en voorrang fietsers beter te benadrukken.
- overzichtelijker en compacter aanleggen van kruispunt Molenstraat-Paalsteenstraat door middel van een verkeersplateau.
- asverschuiving met aanleg langsparkeerstrook tussen Molenstraat en Maskensstraat als snelheidsremmer.
- aanbrengen witte doorlopende markeringen langs de rijbaan, alsook een onderbroken markering in de as van de rijweg om aan te geven dat voertuigen niet op de rijbaan mogen parkeren.
- heraanleg Prof. Dr. Vital Celenplein ter bevordering van de toegankelijkheid van het gemeentehuis.
- langsparkeerstroken aan beide zijden van de rijweg tussen Kerkstraat en Kapelstraat in plaats van haakse parkeerplaatsen.
- herinrichting schoolomgevingen langs traject om oversteken extra te benadrukken.
De uitgevoerde werken streven eveneens naar een zo goed mogelijk toegankelijke omgeving voor personen met een functiebeperking, nl.:
- aanleggen van voetpaden met een breedte van min. 1,50m langsheen gans het tracé
- locatie beplanting en straatmeubilair in functie van natuurlijke gidslijnen en geleidelijnen
- aanleggen van geleidelijnen aan oversteekplaatsen en ter hoogte van halteplaatsen van openbaar vervoervoorzieningen
- aanleggen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

De werkzaamheden zullen ongeveer 200 dagen duren, verdeeld over vier fasen.
Om dit project toe te lichten heeft er een infovergadering plaatsgevonden op woensdag 03 mei 2017 in de zaal Vloeikens. Op deze informatiebijeenkomst kon u de plannen zien, informatie krijgen over wijzigingen van het openbaar vervoer, vragen stellen,.... Zo wordt voor u duidelijk in welke fase de werkzaamheden zich ‘voor uw deur' zullen bevinden, welke eventuele hinder te verwachten is en hoe het straatbeeld er na de werken zal uitzien.

 

Infovergadering

Plan Grote Baan

Plan Grote Baan 

 

 

Documenten

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout