Home > Fiscale aftrekbaarheid

Fiscale aftrekbaarheid

De fiscale aftrek van de uitgaven voor kinderopvang is verruimd tot kinderen tot 12 jaar. Concreet betekent dit dat de uitgaven die belastingplichtigen hebben gedragen voor opvang tijdens vrijetijdsactiviteiten (sport- en jeugdwerkactiviteiten) in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

Voorwaarden?

 1. De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 12 jaar.
 2. De belastingplichtige die de kosten aftrekt moet een beroepsinkomen genieten.
 3. De kinderen waarvoor men opvangkosten aftrekt moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.
 4. De uitgaven moeten betaald zijn aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale, openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of van de gewesten, of aan deze besturen zelf.
 5. De echtheid en het bedrag van de kosten moet gestaafd worden door bewijsstukken. Dit bewijsstuk wordt afgeleverd door de organisatie die de opvang/vrijetijdsactiviteit inricht.

Welke activiteiten?

 • Alle opvangactiviteiten die buiten de normale lesuren vallen tijdens dewelke het kind onderwijs volgt en dit voor kinderen beneden de 12 jaar.
 • Als opvangactiviteiten komen alle vrijetijdsinitiatieven in aanmerking, behalve diegene die gedekt worden door lidgeld.

Bedrag?

 • Alleen de eigenlijke oppaskosten zijn aftrekbaar. Eventuele kosten voor maaltijden, kledij, materiaal, ... komen niet in aanmerking.
 • Het maximale aftrekbare bedrag is beperkt tot 11,20€ per opvangdag per kind.
 • Er is geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar.

Opvangvoorziening?

 • Het gaat om opvangkosten betaald aan overheden die de opvangactiviteiten zelf organiseren nl. de gemeenten, provincies, Bloso, …
 • Voor vzw’s en feitelijke vereniging wordt de fiscale aftrekbaarheid gekoppeld aan één of andere vorm van erkenning, subsidiëring of controle door lokale of regionale overheid.  Kortom: het gaat om opvangkosten betaald aan
  • de door de Vlaamse Overheid erkende sportfederaties, koepelorganisaties, …
  • de door de provincies erkende provinciale sportorganisaties
  • de door de gemeente erkende sportclubs

Meer info?

 • Dienst Welzijn, Evi Discart op het gemeentehuis via mail of telefonisch op 015/22.94.82
 • ISB

Sluitingsdagen

 • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout